The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

Rețeaua România Tradițiilor Creative | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 20 Oct 2022 / Andra Mihai
  • Rețeaua România Tradițiilor Creative | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[ RO ]

Rețeaua România Tradițiilor Creative

Proiectul strategic, pe termen lung, este conceput cu aportul unui grup de oameni preocupați să aducă în contemporan unul dintre atuurile majore ale României (zestrea culturală și naturală) și de a o transforma, prin inovație, într-o resursă de creștere economică și dezvoltare.

România Tradiţiilor Creative reprezintă o comunitate și o platformă naţională unde „tradițiile creative” cartează și promovează un domeniu de graniță, permeabil, care se învecinează cu industriile creative, cu diversele curente „etno”, fără a se confunda însă cu acestea. Ceea ce îl distinge este ceea ce am putea numi înzestrarea, adică modul particular în care este preluată și valorificată „zestrea” noastră tradițională.

Pornită în 2017, rețeaua tradiții creative a reușit, pe parcursul ultimilor ani, să coaguleze o comunitate de peste 40 de actori care se preocupă de recuperarea și valorificarea elementelor de patrimoniu național, material și imaterial, pentru a le utiliza creativ ca resurse pentru educație și dezvoltare durabilă.

Platforma România Tradițiilor Creative
(
www.traditiicreative.ro)

Pornită în 2017, rețeaua tradiții creative a reușit să coaguleze o comunitate de peste 40 de actori din arii diverse care se preocupă de recuperarea și valorificarea elementelor de patrimoniu național, material și imaterial, pentru a le utiliza creativ ca resurse pentru educație și dezvoltare.Forumul Tradițiilor Creative (edițiile I - IV)

Forumul Tradițiilor Creative își propune să aducă la cunoștința publicului inițiativele care presupun valorificarea creativă și productivă a tradițiilor; să promoveze, așadar, ideea modernității tradițiilor, percepute deopotrivă ca sursă de inspirație ce vine dinspre trecut, dar și ca resursă culturală și economică, orientată spre viitor.Cele patru ediții anterioare ale forumului (2017, 2018, 2020, 2022) au propus participanților și vizitatorilor: conferințe, dezbateri, workshop-uri de educație pentru patrimoniu, prezentare de proiecte și produse, performance-uri și instalații de artă cu atenție către materiale naturale (piatră, lut, lemn, cânepă etc.) utilizate în meșteșugurile tradiționale, o temă bogată și o resursă extrem de relevantă pentru identitatea, mândria locală și capitalizarea inteligentă a resurselor de patrimoniu, natural și cultural.

Linkuri:
Ce înseamnă tradițiile creative
Antipa, Brâncuși, Georgescu-Roegen - precursorii tradițiilor creative

 
[ EN ]

Creative Traditions Romania Network

The long-term strategic project is designed with the contribution of a group of people concerned with bringing to the present day one of Romania's major strengths (the cultural and natural heritage) and transforming it, through innovation, into a resource for economic growth and development.

Romania of Creative Traditions represents a community and a national platform where "creative traditions" try to chart and promote a borderline, permeable domain that borders the creative industries, with the various "ethno" currents, but not to be confused with them. What distinguishes it is what we might call ”endowment”, the particular way in which our traditional "dowry" is taken over and capitalized.

Launched in 2017, the creative traditions network has managed, in recent years, to coagulate a community of over 40 actors concerned with the recovery and capitalization of national tangible and intangible heritage, to use it creatively as a resource in education and sustainable development

Creative Traditions Network
(www.traditiicreative.ro/english/

Launched in 2017, the creative traditions network has managed to coagulate a community of over 40 actors from various domains concerned with the recovery and capitalization of national tangible and intangible heritage, to use them creatively as resources for education and development.The Creative Traditions Forum (I – IV editions)

The Creative Traditions Forum aims to bring to the public's notice the initiatives that involve the creative and productive use of traditions; to promote, therefore, the idea of modernity of traditions, perceived both as a source of inspiration coming from the past, but also as a cultural and economic resource, oriented towards the future.The four previous editions of the forum (2017, 2018, 2020, 2022) offered participants and visitors: conferences, debates, heritage education workshops, presentation of projects and products, performances and art installations with attention to natural materials (stone, clay, wood, hemp, etc.) used in traditional crafts, a rich theme and an extremely relevant resource for identity, local pride and intelligent capitalization of natural and cultural heritage resources.

Links:
What are the creative traditions
Antipa, Brâncuși, Georgescu-Roegen - Three Romanian Forerunners of Creative Traditions & Sustainable Development concepts  

***

More details:
 

·         https://traditiicreative.ro

·         https://www.facebook.com/TraditiiCreative

·         https://www.instagram.com/traditiicreative/

·         https://www.youtube.com/c/Tradi%C8%9BiiCreative/