The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

ȘONA – MEMORIA UNUI LOC | Demers de arhivare socio-culturală | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 14 Noi 2022 / Andra Mihai
  • ȘONA – MEMORIA UNUI LOC | Demers de arhivare socio-culturală | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
Fundația Ștefan Câlția își concentrează atenția pe relația pe care opera artistului o creează cu comunitățile, stimulând îndeosebi în satul Șona proiecte de înțelegere și folosire a patrimoniului.  

Galeria Artep este o galerie de artă contemporană deschisă în decembrie 2018 în Iași, care propune publicului o serie de artiști vizuali ale căror expoziții - prin conceptul curatorial, design-ul expozițional, conținutul dinamic (conferințe, dezbateri, workshop-uri) - devin mai mult decât un proiect - o experiență. 

Asociația Sătească „Șona Noastră” este o asociație non-guvernamentală, nonprofit, cu beneficiu public și are ca scop reconstruirea comunității locale prin valorificarea potențialului cultural, economic, social, ecologic și natural

***

Șona - Memoria unui loc


În 2022, Asociația Galeria Artep, în parteneriat cu Fundația „Ștefan Câlția”, Asociația Sătească Șona Noastră și Asociația Monumentum, a pornit în călătoria descoperirii și arhivării imaginilor și elementelor de patrimoniu specifice satului din inima Făgărașului, Șona.

Proiectul „Șona – Memoria unui loc” se dorește a fi începutul unui proces susținut de cercetare, arhivare și revitalizare a comunității șonerilor. Echipa care a cules poveștile, a vorbit cu sătenii, a șters praful de pe ramele frumoase și de pe amintiri e formată din Diana Iabrașu (coordonator cercetare) și Mihaela Frățilă (localnic și membru al Asociației Sătești Șona Noastră). Astăzi proiectul însumează peste 1000 de fotografii de la 10 familii din sat revizitate – dintre care 300 de calitate foarte bună – și multe interviuri despre personaje, timpuri, obiceiuri și în general o lume apusă.Poză în fața casei străbunicii domnului Câlția; Ande Boieru cu batoza în curte la ande Mammihai, 12 septembrie 1912 (Ioan Folea, Ioan și Eudochia Câlția (bunica pictorului Ștefan Câlția), Aron Folea, Aurel Câlția (tatăl pictorului Ștefan Câlția), Achim Folea, Eftina Folea).

Majoritatea fotografiilor recuperate sunt din perioada anilor ’70-’80, o mai mică parte sunt din anii ’40-’60 și cele mai puține dintre ele sunt din anii ’20-’30. Fotografiile sunt atât din Șona cât și din America – cunoscut fiind faptul că șonerii au emigrat în SUA în urmă cu un secol, apoi o parte din ei au revenit pe locurile natale. Un număr de zece fotografii au fost imprimate la dimensiuni mari și au fost instalate în sat, ca o reamintire despre vremuri apuse și revizitate. Toate fotografiile scanate și contextualizate socio-cultural vor fi accesibile pe site-ul www.artep.ro, într-o secțiune special dedicată acestui demers.Poză din fața casei albastre; Probabil an 1944. Din stânga: -Buzeche Achim, Frățilă Eugenia, Frățilă Rodica(casăt. Calția). Frățilă Ioan, Buzeche Ana(ande Călin din Crivină); Frățila Ioan și Eugenia, părinții lui Rodica, au deschis această crâșmă. Buzeche Achim și Ana- bunicii.

„Am plecat într-o călătorie pentru a descoperi frumosul. Şi ne-am oprit la Şona, pe malul drept al Oltului, în Ţara Făgăraşului, la pictorul Ştefan Câlţia. Am început să învăţăm… să ascultăm, să vedem, să iubim. Să ne uităm altfel la chipul oamenilor din fotografiile vechi, la casele lor, la felul în care se ordonau poveștile la sat, după un firesc necunoscut de noi acum. Bucuria mare a fost să găsim sute de imagini, în cotloane sau ocrotite pe un perete și să ne dăm seama că au atât de multe de spus. Același lucru l-au simțit și localnicii când am început identificarea fiecărui personaj”, spune Diana Iabrașu, care a coordonat activitatea de cercetare și recuperare pe plan local cu sprijinul partenerilor din sat.


Poză cu carul împodobit de Rusalii; De la stânga la dreapta:
Stoicanea Gheorghe (ande Moise a Popii), Folea Bucur (ande Radu)
Stoicanea Magdalena (ande Moise a Popii), Drăghici Maria (Oara ande Drăghici), Cordan
Eugenia (ande Neaga), Stoicanea Elena (Nana ande Stanca)

Şona este un sat aflat pe malul drept al Oltului, la 8 km de oraşul Făgăraş, în judeţul Braşov, iar unele mărturii spun că din puţinele documente existente ar fi atestat documentar în jurul anului 1488. Potrivit raportului antropologic din 2016 realizat de echipa de la Facultatea de Sociologie, SNSPA Bucureşti formată din autorii coordonatori Bogdan Iancu, Monica Stroe şi echipa de cercetare: Ioana Avădani, Eugenia Corneaciu, Sergiu Crăciun, Andrei Roșianu, Paula Antonia, Tudor Cămârzan) rezultă că: „În localitate sunt 302 numere de case din care (cf. lui Ioan Cazan, fost viceprimar, fost director CAP): – 130 sunt ocupate, din care 110 sunt locuite de familie soț-soție (cel puțin), restul au doar un locuitor; – 80 au devenit loc viran; – 70-80 sunt nelocuite și în stare bună.  Este evidentă îmbătrânirea accentuată a populației”. În mod particular, Șona este și satul natal al pictorului Ștefan Câlția care a transformat casa albastră într-un personaj autentic al lucrărilor sale și care ne inspiră în refacerea caselor vechi din cuprinsul așezării, în sensul redării culorii albastre pe fațade sau porți.


Poza din fața fierăriei; Frăția Română Band Youngstown - un singur personaj identificat, Simion Fusarău ande Boieriu (unchiul pictorului Ștefan Câlția)

***

[ ENG ]

Ștefan Câlția Foundation is centered around the relation between the artist’s body of work and communities by proposing projects such as the ones developed mostly in Șona village focused on the understanding and employment of the patrimony.

Artep Gallery
, a contemporary art gallery opened in December 2018 in Iasi, presents to the public a series of visual artists whose exhibitions - through the curatorial concept, the exhibition design, the dynamic content (conferences, debates, workshops) - become more than a project - an experience. 

The Village Association "Șona Noastră” is a non-governmental, non-profit association with public benefit and aims to rebuild the local community by capitalizing on the cultural, economic, social, ecological and natural potential.

***

In 2022, Artep Gallery Association, in partnership with Ștefan Câlția Foundation, Șona Noastră Village Association and Monumentum Association, embarked on the journey of discovering and archiving images and heritage elements specific to this village in the heart of Făgăraș, Șona.

"Şona - Memory of a place" project is intended to be the beginning of a sustained process of research, archiving and revitalization of the Șona community. The team that collected the stories, talked to the villagers, dusted off the beautiful photo frames and memories is made up of Diana Iabrașu (research coordinator) and Mihaela Frațilă (local and member of Șona Noastră Association). Today the project sums up more than 1000 photographs from 10 revisited village families – of which 300 are of very good quality – and many interviews about characters, times, customs and in general a fallen world.

Most of the recovered photos are from the 1970s-1980s, a smaller portion are from the 1940s-1960s, and the fewest of them are from the 1920s-1930s. The photos are from both Șona and America - it is known that the people from Șona migrated to the USA a century ago, then some of them returned to their native places. A number of ten photographs were printed in large sizes and installed in the village as a reminder of times gone by and revisited. All the photos scanned and socio-culturally contextualized will be accessible on the website www.artep.ro, in a section specially dedicated to this endeavor.

"I went on a journey to discover beauty. And we stopped at Şona, on the right bank of the Olt, in Țara Făgăraşului, at the painter Ştefan Câltia. We began to learn... to listen, to see, to love. To look differently at the faces of the people in the old photographs, at their houses, at the way the stories were arranged in the village, according to a naturalness unknown to us now. The great joy was to find hundreds of pictures, in closets or protected on a wall, and to realize that they have so much to say. The locals felt the same when we started identifying each character", says Diana Iabrașu, who coordinated the research and recovery activity at the local level with the support of the partners in the village.

Şona is a village located on the right bank of the Olt river, 8 km from the city of Făgăraş, in Braşov county, and some testimonies say that from the few existing documents it was documented around the year 1488. According to the anthropological report from 2016 carried out by the team from The Faculty of Sociology, SNSPA Bucharest formed by the coordinating authors Bogdan Iancu, Monica Stroe and the research team: Ioana Avădani, Eugenia Corneaciu, Sergiu Crăciun, Andrei Roșianu, Paula Antonia, Tudor Cămârzan) results that: ”In the locality there are 302 house numbers of which (cf. Ioan Cazan, former deputy mayor, former CAP director): – 130 are occupied, of which 110 are inhabited by husband-wife families (at least), the rest have only one resident; – 80 became vacant; – 70-80 are uninhabited and in good condition. The sharp aging of the population is evident".

In particular, Șona is also the native village of the painter Ștefan Câlția who transformed the blue house into an authentic character of his works and who inspires us to restore the old houses within the settlement, in the sense of rendering the blue color on the facades or gates.